Microsoft Powertoys Image Resizer

Microsoft Powertoys Image Resizer (XP)

Die Größe von mehreren Bildern mit einem Klick ändern

Microsoft Powertoys Image Resizer

Download

Microsoft Powertoys Image Resizer (XP)